Kategorien

Algemene Voorwaarden

! Voordat we u de Algemene Voorwaarden in zijn geheel presenteren, willen wij u extra wijzen op punt 8. Herroepingsrecht.  

Algemene Voorwaarden
1. Identificatie van de verkoper
Deze algemene voorwaarden (de Algemene Voorwaarden) zijn opgesteld door Cynthia Buschman en Patrick Lachapelle / Beads of Love VOF met ondernemingsnummer BE 0672.574.739, en naar Belgisch recht gevestigd te Scheepvaartlaan 38, bus 201, 3500 Hasselt. De Verkoper kan gecontacteerd worden, ofwel per post op het voorgemeld adres, ofwel per e-mail op info@beadsoflove.be.

2. Toepasbaarheid
Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen die in het kader van deze overeenkomst rijzen, kunnen enkel voor de rechtbanken van Belgie, afdeling Hasselt gebracht worden.

Beads of Love handelt B2B en niet met de eindconsument. Met de koop sluit de eindconsument een koopovereenkomst met het uitvaartcentrum waar de producten gekocht worden. Geschillen dienen gecommuniceerd te worden met het uitvaartcentrum waar de consument het sieraad gekocht heeft: verder te noemen Koper.
Een bestelling, ook die genoteerd door onze agenten of vertegenwoordigers (Koper), is slechts bindend indien ze door ons uitdrukkelijk en schriftelijk wordt aanvaard. Annulering van de bestelling is niet mogelijk, tenzij na voorafgaand schriftelijk akkoord.
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestelde producten of diensten, gekocht via de website http://www.beadsoflove.be, telefonisch of per email besteld door de koper (Uitvaartcentrum). Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts worden afgeweken bij uitdrukkelijke, schriftelijke overeenkomst tussen de Verkoper en de koper. Het feit dat de Verkoper en de koper onderling op bepaalde punten eventueel afwijken van de Algemene Voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepassing of geldigheid van de overige voorwaarden. De Verkoper kan een beroep doen op derden bij de uitvoering van de overeenkomst met de koper. Iedere passieve hoofdelijkheid tussen de Verkoper en deze derden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.1 Op iedere factuur van Beads of Love wordt naar de Algemene Voorwaarden verwezen. Alle door Beads of Love (hierna ook: “wij”, “ons” en “onze”) gemaakte offertes, alle door u gedane bestellingen, alle door Beads of Love gesloten overeenkomsten en alle prestaties (in de meest ruime zin van het woord) waarvoor u klant bent bij Beads of Love zijn onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden.


2.2. Als klant wordt u verondersteld, kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden; wanneer u met ons een overeenkomst sluit aanvaardt u deze, ongeacht uw eventuele hiermee in strijd zijnde aankoopvoorwaarden.

3. Prijzen
Alle prijzen zoals vermeld op de website, mondeling of per email medegedeeld, zijn in Euro's, exclusief leveringskosten en exclusief BTW/VAT.
Eventuele bankkosten zijn voor rekening van de koper, tenzij expliciet anders overeengekomen. De leveringskosten worden weergegeven op de website en in de Algemene Voorwaarden. Om de totaalprijs van een aankoop inclusief levering te kennen, dient men dus de leveringskosten bij de prijs van het product of dienst te rekenen. Behoudens protest door de koper binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de bevestigingsemail door de Verkoper, wordt weerlegbaar vermoed dat de prijs en de leveringskosten zoals getoond voor de aankoop dezelfde zijn als de prijs en de leveringskosten zoals getoond in de bevestigingsemail. Alle gepubliceerde aanbiedingen zijn onder voorbehoud van eventuele schrijf -of drukfouten. De Verkoper kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de koper naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte of een onderdeel daarvan een vergissing of verschrijving bevat.


4. Bevestiging van de bestelling 
Elke bestelling wordt zo spoedig mogelijk door de Verkoper bevestigd via e-mail. De facturatie gebeurt bij of kort na levering of opsturen van de goederen middels een email met een bijgevoegde factuur in PDF-formaat.
Goederen/diensten worden geleverd binnen de in de overeenkomst vermelde termijn. Goederen blijven de eigendom van de verkoper tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en interesten. Niettemin zullen de risico’s van het verlies of de vernietiging van het verkochte goed integraal worden gedragen door de koper vanaf het moment van verkoop van het goed.

5: Betaling van facturen
5.1. Alle betalingen aan Beads of Love gebeuren via overschrijving op het rekeningnummer dat op de factuur vermeld wordt.
5.2. Onze facturen zijn betaalbaar uiterlijk op de vervaldag die op de factuur vermeld staat. Behoudens andersluidende, voorafgaande overeenkomst bedraagt de betaaltermijn 14 dagen.
5.3 Totdat de factuur in zijn geheel voldaan is, blijven alle geleverde producten eigendom van Beads of Love.

 
9. Herroepingsrecht
De consument heeft het recht aan U als verkoper van Beads of Love producten mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst (het herroepingsrecht). Echter: De koper kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  • diensten waarvan de uitvoering met instemming van de koper begonnen is binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op het sluiten van de dienstenovereenkomst;
  • goederen die zijn vervaardigd volgens de specificaties van de koper of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen.​

    N.B. De artikelen die worden aangeboden door Beads of Love, vallen onder deze uitzonderingsregel. Doordat persoonlijke stoffen zoals as of haar worden verwerkt in de sieraden, kunnen deze niet worden geruild of teruggegeven en kan er geen beroep worden gedaan op het herroepingsrecht.


10.Garantie en schadevergoeding

De koper dient de geleverde goederen/diensten onmiddellijk na te zien. Eventuele gebreken moeten zo snel mogelijk en ten laatste 8 kalenderdagen na de levering door middel van een email of aangetekend schrijven aan de verkoper worden gemeld met een getailleerde beschrijving van het gebrek. Klachten wegens verborgen gebreken schorten de betalingsverplichting in hoofde van de koper niet op.

De Verkoper is niet aansprakelijk voor problemen of gebreken veroorzaakt door gebruik in strijd met de zorgadviezen zoals vermeld op de website, nalatigheid, overmacht, slijtage, ouderdom, of enig onoordeelkundig gebruik door de koper. De koper wordt geacht de zorgadviezen met betrekking tot de Beads of Love sieraden, zoals vermeld op de website, mede te delen aan haar klant / kopers van de Beads of Love producten, en de klant te wijzen op het vervallen van de garantie bij problemen of gebreken veroorzaakt door gebruik in strijd met de zorgadviezen zoals vermeld op de website, nalatigheid, overmacht, slijtage, ouderdom, of enig onoordeelkundig gebruik door de koper.
De garantie van de Verkoper vervalt indien de bestelling reeds door derden hersteld of gemanipuleerd werden. Bij iedere melding dient de koper een kopie van het aankoopbewijs te overleggen.
Met uitzondering van hetgeen is omschreven in het vorige artikel, is de verkoper niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door ons geleverde of verkochte goederen, behalve in geval van zware fout of opzet. De aansprakelijkheid van de verkoper is alleszins beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde goederen/diensten. In geen geval kan de verkoper worden aangesproken voor enige onrechtstreekse schade zoals, doch niet beperkt tot, verlies van inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten,  beperking van rendement of gelijk welke andere verliezen of gevolgschade, zowel aan de koper als aan derden.  De verkoper draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de fout van aangestelden, zelfs niet in geval van opzet of zware fout. De koper dient in dat laatste geval de aangestelde rechtstreeks aan te spreken.

11. Privacy
De Verkoper zal de persoonsgegevens die zij verkrijgt in het kader van de bestelling enkel en alleen gebruiken voor het vervullen van de bestelling en bezorging. In het kader van de verwerking kunnen deze gegevens worden doorgegeven aan de personen en ondernemingen op dewelke zij een beroep doet voor de uitvoering (inclusief de levering en de betaling) van de bestelling. In het kader van deze verwerking kan de Verkoper ook cookies plaatsen bij de gebruikers van haar website. Cookies zijn kleine bestanden die op de harde schijf van de computer van de websitebezoeker worden gezet. Ze bevatten informatie zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur van de surfer, zodat deze niet opnieuw ingegeven dient te worden bij een volgend bezoek aan de website. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt. Indien de bezoeker van de website niet wenst dat de website cookies op haar computer plaatst, kan deze haar browser zo instellen. De consument dient hiertoe de handleiding van de eigen webbrowser te consulteren.

12. Communicatie met de eindklant / consument
De koper is verantwoordelijk voor de communicatie met de eindklant. De eindklant is de klant van de koper, niet van Beads of Love. Klachten kunnen door de koper binnen de gestelde termijnen worden gecommuniceerd aan de verkoper. De Verkoper is op geen enkele manier verplicht om met de eindklant te communiceren.

13. Geschillen / Slotbepalingen
Alle vorderingen verbonden aan de bestelling en/of de Algemene Voorwaarden, contractueel of buitencontractueel, worden beheerst door het Belgisch recht. Voor zover dit wettelijk toegestaan, zullen alle geschillen beslecht worden door de rechtbank van de maatschappelijke zetel van de Verkoper. Indien een beding van Algemene Voorwaarden onwettig zou zijn of worden, blijven alle overige clausules onverminderd van toepassing. Indien één zin uit een paragraaf of een afsplitsbaar zinsdeel uit een zin onwettig zou zijn of worden, blijven de overige zinnen van diezelfde paragraaf of de overige zinsdelen van die zin onverminderd van toepassing.